Mijn favorieten

Privacyverklaring

Indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van een VBO-makelaar, gebruikt de makelaar uw gegevens om contact met u te onderhouden, voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:
  • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
  • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
  • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
  • Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar of Vereniging VBO Makelaar

(afmelden kan via uw VBO-makelaar).

DATABASE VERENIGING VBO MAKELAAR

De systemen van de VBO-makelaar zijn gekoppeld aan een landelijke database van Vereniging VBO Makelaar. In dit systeem staan actuele en historische gegevens van woningen en andere onroerende zaken die bij VBO-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VBO-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. De wijze waarop de Vereniging het systeem gebruikt kunt u hierna lezen.

VERENIGING VBO MAKELAAR

Vereniging VBO Makelaar is de op één na grootste brancheorganisatie van makelaars en taxateurs. VBO Makelaar biedt ondersteuning
en diverse diensten aan haar leden en onderhoudt een centrale objectendatabase. Leden van VBO Makelaar kunnen onderling informatie delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over Vereniging VBO Makelaar kunt u vinden op www.vbomakelaar.nl.

WELKE GEGEVENS LEGT VERENIGING VBO MAKELAAR VAST?

Via een automatische koppeling ontvangt Vereniging VBO Makelaar de gegevens die door VBO-makelaars worden vastgelegd. Niet alle gegevens worden door de Vereniging vastgelegd. Gegevens die direct aan u identi ceerbaar zijn worden bijvoorbeeld niet door de Vereniging vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

WAAR GEBRUIKT VERENIGING VBO MAKELAAR DE GEGEVENS VOOR?

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het systeem, het verkrijgen en maken van statistiek, wetenschappelijk onderzoek, presentaties van cijfers over de woningmarkt in Nederland en mogelijke toekomstige presentaties van uw woning.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT DE GEGEVENS?

Leden van Vereniging VBO Makelaar hebben toegang tot de database in het kader van hun dienstverlening. Medewerkers, directie en bestuur van de Vereniging en medewerkers van het beherende ICT bedrijf hebben eveneens toegang tot de database in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Vereniging VBO Makelaar verstrekt bepaalde gegevens uit de database aan derden, zoals:
  • Universiteiten en onderzoeksinstellingen t.b.v. onderzoeksdoeleinden;
  • Centraal Bureau voor de Statistiek om zodoende de regeldruk te beperken;
  • Overige niet-commerciële partijen voor zover de gegevensuitwisseling bijdraagt aan vermindering van administratieve lasten of

bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht en/of verbetering van de woningmarkt.
VBO Makelaar geeft uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de genoemde doelstelling en geeft toegang op geaggregeerd niveau. Contractueel en technisch is één en ander door Vereniging VBO Makelaar geborgd.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

De VBO-makelaar en Vereniging VBO Makelaar zullen er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

VBO Makelaar slaat geen identi cerende gegevens op. Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dient u dan ook te richten aan uw VBO-makelaar. De VBO-makelaar zal in beginsel binnen een periode van 4 weken op uw verzoek reageren. Uw VBO-makelaar zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

VRAGEN?

Uw VBO-makelaar en Vereniging VBO Makelaar nemen uw privacy zeer serieus. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw VBO-makelaar of Vereniging VBO Makelaar.
Indien u een andersoortig object verkoopt, verhuurt, aankoopt of aanhuurt via/bij een VBOmakelaar is dit privacyreglement ook van toepassing. Waar gebruik gemaakt wordt van de term ‘woning’ dient u dan te lezen het type object dat u verkoopt, verhuurt, aankoopt of aanhuurt.